Služba za preventivni rad

Služba za preventivni rad realizuje stručni rad sa djecom i maloljetnicima uzrasta od 12 do 18 godina koji ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje, i gdje je prema procjeni Stručnog tima uz primjenu socio-pedagoških i psiholoških metoda rada moguće utjecati na promjenu ponašanja maloljetnika. Preventivne aktivnosti su usmjerene na razvijanje vještina i kompetencija djece/maloljetnika kroz pozitivne modele ponašanja, koji će im omogućiti lakše suočavanje i odupiranje socijalnim pritiscima kojima su izloženi tokom odrastanja.

Također, planirane aktivnosti preventivnog djelovanja se realizuju u pravcu osnaživanja i zadovoljavanja osnovnih psiholoških potreba djeteta/maloljetnika, te učenju vještina nenasilnog rješavanja konflikata i samokontroli.

Služba svoje aktivnosti realizuje kroz primarnu i sekundarnu prevenciju.

  • Primarna prevencija realizuje se u okviru implementacije projekata i programskih preventivnih aktivnosti u skladu sa zahtjevima osnovnih i srednjih škola u KS, a koje podrazumijevaju bateriju radionica ili stručnih predavanja koja su usmjerena ka jedinstvenom cilju i zatvaraju jednu logičku cjelinu, i realizuju se s ciljem smanjenja društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika.
  • Sekundarna prevencija obuhvata individualne preventivne tretmane sa djecom i maloljetnicima koji se provode na osnovu zahtjeva roditelja/staratelja/hranitelja, Službe socijalne zaštite ili škole koju dijete/maloljetnik pohađa, a kod kojih se ukazuje potreba za stručnim radom. Kroz zajedničke aktivnosti i saradnju ustanova socijalne zaštite, a na osnovu iskazanih potreba za stručnim radom, sačinjavaju se individualni programi koji podrazumijevaju pružanje adekvatne stručne pomoći i podrške djeci/maloljetnicima i njihovim porodicama.

ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE INDIVIDUALNOG PREVENTIVNOG TRETMANA: