O nama

Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”, u daljem tekstu Centar, je osnovan 2005. godine. Nakon osnivanja nalazio se na tri lokacije u gradu Sarajevu, prvobitno na lokalitetu Pofalića, zatim Hotonja, da bi 2012. godine od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na raspolaganje dobio novoizgrađeni objekat u ulici Jukićeva bb, gdje se Centar i danas nalazi. Od 2013.godine u sklopu Centra egzistira i dislocirana Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe koja se nalazi u ulici Hamdije Čemerlića br.19.

U periodu od 2005. godine do 2016. godine Centar je nosio naziv KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“, a od 2016. godine posluje pod nazivom KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“.

Djelatnost Centra se odnosi prije svega na izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni centar, izrečene od strane nadležnog suda maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom; vrši dijagnostiku i opservaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka prema naredbi nadležnog tužiteljstva ili suda; osigurava prihvat i privremeni smještaj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, ukoliko o tome odluči nadležni sud, te obavlja poslove vezano za zbrinjavanje djece do 18 godina starosti koja se nalaze u riziku, kroz fizički odvojenu organizacionu jedinicu ove ustanove koja vrši i poslove dnevnog zbrinjavanja.

Pored navedenog, Centar provodi sekundarnu prevenciju kroz realizaciju Individualnih preventivnih tretmana sa djecom i maloljetnicima koji ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje. Individualni preventivni tretman se provodi prema Zahtjevu roditelja/hranitelja/staratelja a isti se mogu obratiti direktno Odgojnom centru i putem nadležne Službe socijalne zaštite ili škole koju njihovo dijete pohađa.

Upravljačku i rukovodnu strukturu KJU “ Odgojni centar Kantona Sarajevo ” čini Upravni odbor, Nadzorni odbor, te menadžment na čelu sa Direktorom.