Organizacija rada

Organizacija rada funkcionira kroz četiri Službe i to:

Služba za izvršenje sudskih mjera: radi na provođenju odgojne mjere upućivanja u Odgojni centar, izrečene od strane nadležnog suda maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove odgojne mjere i to: na određeni broj sati tokom dana u trajanju najmanje 14 dana a najduže 30 dana i na neprekidni boravak u trajanju najmanje 15 dana, ali ne duže od tri mjeseca;Prihvat i privremeni smještaj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, odlukom odnosno pravosnažnim rješenjem nedležnog suda u skladu sa odredbama Zakona, provodi izvršenje prekršajne odgojne mjere posjećivanja odgojne, obrazovne, psihološke i druge vrste savjetovališta prema Rješenju Općinskog suda Sarajevo ili zahtjevu nadležne Službe socijalne zaštite KS. Provodi sekundarnu prevenciju kroz realizaciju Individualnih preventivnih tretmana sa djecom i maloljetnicima koji ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje i gdje razmatrajući zahtjev za realizaciju tretmana i sve informacije, stručni tim Odgojnog centra procjeni da je uz primjenu socio-pedagoških i psiholoških metoda moguće uticati na promjenu ponašanja korisnika.

Individualni preventivni tretman provodi prema Zahtjevu roditelja/hranitelja/staratelja a isti se mogu obratiti direktno Odgojnom centru i putem nadležne Službe socijalne zaštite ili škole koju njihovo dijete pohađa.

Pored navedenog u okviru realizacije aktivnosti u oblasti primarne prevencije s ciljem smanjenja društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika a u skladu sa zahtjevima osnovnih i srednjih škola KS realizuju se stručna predavanja i radionice.

Prati savremena dostignuća u oblasti psiho-socijalnog i pedagoškog rada i oblasti resocijalizacije maloljetnika.

Služba za dijagnostiku i opservaciju: vrši prijem, smještaj maloljetnika radi opservacije i dijagnostike, a zbog identifikacije, utvrđivanje i procjene etiologije, stepena i intenziteta prisutnih poremećaja u ponašanju kod maloljetnika (od 14 do 18 godina oba spola), koja su upućena na dijagnostičku obradu od strane suda i tužilaštva, s ciljem predlaganja daljeg adekvatnog stručnog tretmana, a u najboljem interesu maloljetnika.Stručni tim odgojnog centra može predložiti može predložiti direktoru da donese Odluku o realizaciji opservaciono-dijagnostičkog postupka za maloljetnika koji je već obuhvaćen pružanjem nekom od usluga od strane Ustanove, pri čemu predlaže odgovarajuće odgojne mjere ili vrste savjetovališnog rada, sačinjava predikciju individualnog preventivnog tretmana za maloljetnika sa prijedlogom za poduzimanje daljih mjera te metoda i tehnnika tretmana sa maloljetnikom.

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe: pruža cjelodnevni i poludnevni boravak djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i djeci koja su izložena različitim rizicima koji onemogućavaju njihov normalan rast i razvoj, pruža brigu i zaštitu djeci neovisno od zakonskih odredbi te pruža brigu i odgoj u toku trajanja cjelodnevnog zbrinjavanja ili realizacije poludnevnog boravka.Obezbjeđuje dodatnu pomoć u intelektualnom razvoju putem realizacije edukativnih aktivnosti usmjerenih ka formiranju navika redovnog učenja. Ostvaruje saradnju sa porodicom djeteta/maloljetnika, nadležnim službama socijalne zaštite, organima unutrašnjih poslova, odgojno-obrazovnim ustanovama, pravosudnim ustanovama, medicinskim ustanovama, sportskim klubovima, nevladinim organizacijama, te drugim subjektima koji su od značaja i imaju uticaj na razvoj i život djeteta/maloljetnika.

Realizuje stručna predavanja i radionice koje imaju za cilj preventivno djelovanje na uzroke negativnih pojava koje utiču na normalan rast i razvoj. Sarađuje sa drugim zainteresiranim vladinim i nevladinim organima i organizacijama a u skladu sa finansijskim i kadrovskim mogućnostima ustanove, te iskazanim potrebama za istim. Pruža pomoć pri stručnom osposobljavanju pripravnika i volontera u radu sa djecom/maloljetnicima.

Korisnici Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe su djeca/maloljetnici dobne uzrasti od 0 do 18 godina oba spola. Djeca starosne dobi do 6 godina borave u pratnji roditelja, dok se na cjelodnevni boravak zbrinjavaju djeca/maloljetnici dobne uzrasti od 8 do 18 godina.

Kantonalni Centar za socijalni rad kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, rješenjem može odlučiti o smještaju djeteta/maloljetnika uzrasta od 08-18 godina u Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe i bez pristanka roditelja, a koji može trajati najduže dva mjeseca.

Služba za opšte i zajedničke poslove: organizira i vodi cjelokupno materijalno i finanasijsko poslovanje Ustanove, vodi poslovne knjige, prati i analizira prihode Ustanove po svim osnovima, izrađuje planove prihoda i rashoda, vodi blagajničko poslovanje i druge poslove iz domena finansijsko-računovodstvenog poslovanja, obavlja normativne poslove, stara se o primjeni zakona i drugih propisa, te normativnih akata Ustanove, vodi personalnu evidenciju radnika i drugu evidenciju iz oblasti rada, vodi stručno operativne poslove vezano za postupke javnih nabavki, obavlja sve poslove vezano za oblast radnih odnosa, obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Ustanove, stara se o tehničkoj ispravnosti, logističkom i tehničkom obezbjeđenju Ustanove, brine o kompletnom održavanju objekta, organizuje rad kuhinje, evidentira posjetioce i brine o održavanju higijene objekta.