Organizacija rada

Organizacija rada funkcionira kroz pet Službi i to:

Služba za resocijalizaciju izvršava odgojnu mjeru upućivanja maloljetnika u Odgojni centar, prema odluci Općinskog suda Sarajevo. Na izvršenje ove odgojne mjere maloljetnici mogu biti upućeni na određeni broj sati tokom dana u trajanju najmanje 14 dana, a najduže 30 dana i na neprekidni boravak u trajanju od najmanje 15 dana, ali ne duže od tri mjeseca.

Služba izvršava i mjeru privremenog smještaja prema maloljetnicima za vrijeme trajanja pripremnog postupka (mjera umjesto pritvora), a prema odluci Općinskog suda Sarajevo. Smještaj maloljetnika u toku pripremnog postupka se provodi s ciljem izdvajanja iz sredine u kojoj su živjeli, smještaja ili zaštite, te pružanja stručne pomoći i podrške.

Također, Služba provodi izvršenje prekršajne odgojne mjere, posjećivanja odgojnog, obrazovnog, psihološkog i druge vrste savjetovališta a prema rješenju Općinskog suda Sarajevo-Odjeljenje za prekršaje, ili zahtjevu nadležne Službe socijalne zaštite. Navedene odgojne mjere mogu trajati najduže jednu godinu.

Služba za resocijalizaciju stručni rad realizuje prateći savremena dostignuća u oblasti psiho-socijalnog, sociološkog, penološkog i pedagoškog rada.

Služba za dijagnostiku i opservaciju vrši prihvat i smještaj maloljetnika radi identifikacije, utvrđivanja, i procjene etiologije stepena i intenziteta prisutnih poremećaja u ponašanju maloljetnika uzrasta (od četrnaest do osamnaest godina, oba spola), koji su upućeni na dijagnostičku obradu od strane nadležnog suda ili tužilaštva, s ciljem predlaganja odgovarajućih odgojnih mjera, zaštite i tretmana maloljetnika.

Opservaciono-dijagnostički postupak se može realizovati i na osnovu prijedloga stručnog tima i Odluke direktora, za maloljetnike koji su već obuhvaćeni pružanjem nekom od usluga od strane Ustanove. O dijagnostičko opservacionom postupku se sačinjava stručno mišljenje ili nalaz koji se dostavlja uputnom organu.

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizuje cjelodnevni i poludnevni boravak, te doprinosi obezbjeđivanju brige i zaštite djeci i maloljetnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, i djeci koja su izložena rizicima koji onemogućavaju njihov noramalan rast i razvoj uzrasta do 18 godina. Djeca starosne dobi do 6 godina borave u pratnji roditelja, dok se na cjelodnevni boravak zbrinjavaju djeca/maloljetnici dobne uzrasti od 8 do 18 godina.

Kantonalni Centar za socijalni rad kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, rješenjem može odlučiti o smještaju djeteta/maloljetnika u Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe i bez pristanka roditelja, a koji može trajati najduže dva mjeseca.

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizuje stručna predavanja i radionice koje imaju za cilj preventivno djelovanje na uzroke negativnih pojava koje utiču na normalan rast i razvoj djece.

Služba za preventivni rad realizuje stručni rad sa djecom i maloljetnicima uzrasta od 12 do 18 godina koji ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje, i gdje je prema procjeni Stručnog tima uz primjenu soci-pedagoških i psiholoških metoda rada moguće uticati na promjenu ponašanja maloljetnika.

Preventivne aktivnosti su usmjerene na razvijanje vještina i kompetencija djece/maloljetnike kroz pozitivne modele ponašanja, koji će im omogućiti lakše suočavanje i odupiranje socijalnim pritiscima kojima su izloženi tokom odrastanja. Također, planirane aktivnosti preventivnog djelovanja se realizuju u pravcu osnaživanja i zadovoljavanja osnovnih psiholoških potreba djeteta/maloljetnika, te učenju vještina nenasilnog rješavanja konflikata i samokontroli.

Služba svoje aktivnosti realizuje kroz primarnu i sekundarnu prevenciju.

Primarna prevencija realizuje se u okviru implementacije projekata i programskih preventivnih aktivnosti u skladu sa zahtjevima osnovnih i srednjih škola KS, a koje podrazumijevaju bateriju radionica ili stručnih predavanja koja su usmjerena ka jedinstvenom cilju i zatvaraju jednu logičku cjelinu, i realizuju se s ciljem smanjenja društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika
Sekundarna prevencija obuhvata individualne preventivne tretmane sa djecom i maloljetnicima koji se provode na osnovu zahtjeva roditelja/staratelja/hranitelja, Službe socijalne zaštite ili škole koju dijete/maloljetnik pohađa, a kod kojih se ukazuje potreba za stručnim radom. Kroz zajedničke aktivnosti i saradnju ustanova socijalne zaštite, a na osnovu iskazanih potreba za stručnim radom, sačinjavaju se individualni programi koji podrazumijevaju pružanje adekvatne stručne pomoći i podrške djeci/maloljetnicima i njihovim porodicama.

Služba za opšte i zajedničke poslove organizira i vodi cjelokupno materijalno i finanasijsko poslovanje Ustanove, vodi poslovne knjige, prati i analizira prihode Ustanove po svim osnovima, izrađuje planove prihoda i rashoda, vodi blagajničko poslovanje i druge poslove iz domena finansijsko-računovodstvenog poslovanja, obavlja normativne poslove, stara se o primjeni zakona i drugih propisa, te normativnih akata Ustanove, vodi personalnu evidenciju radnika i drugu evidenciju iz oblasti rada, vodi stručno operativne poslove vezano za postupke javnih nabavki, obavlja sve poslove vezano za oblast radnih odnosa, obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Ustanove, stara se o tehničkoj ispravnosti, logističkom i tehničkom obezbjeđenju Ustanove, brine o kompletnom održavanju objekta, organizuje rad kuhinje, evidentira posjetioce i brine o održavanju higijene objekta.