Služba za dijagnostiku i opservaciju

Služba za dijagnostiku i opservaciju vrši prihvat i smještaj maloljetnika radi identifikacije, utvrđivanja, i procjene etiologije stepena i intenziteta prisutnih poremećaja u ponašanju maloljetnika uzrasta (od četrnaest do osamnaest godina, oba spola), koji su upućeni na dijagnostičku obradu od strane nadležnog suda ili tužilaštva, s ciljem predlaganja odgovarajućih odgojnih mjera, zaštite i tretmana maloljetnika.

Opservaciono-dijagnostički postupak se može realizovati i na osnovu prijedloga stručnog tima i Odluke direktora, za maloljetnike koji su već obuhvaćeni pružanjem nekom od usluga od strane Ustanove. O dijagnostičko opservacionom postupku se sačinjava stručno mišljenje ili nalaz koji se dostavlja uputnom organu.