Realizacija Socijalnog programa u KJU Odgojni centar KS

U ponedjeljak, 31.10.2022.godine u prostorijama Centra u okviru realizacije Socijalnog programa u KS, održano je predavanje u svrhu stručnog osposobljavanja studenata završnih godina  odsjeka za pedagogiju i odsjeka za specijalnu pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na temu “Uloga i funkcija primarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja maloljetnika i praktična primjena osnova metodike odgojnog rada”.

Predavači su bili idejni tvorac i koordinator Socijalnog programa, stručni savjetnik za pedagoške poslove Džepar Adnan i Misirlić Anela, stručni saradnik za psihološke poslove.

   

O SOCIJALNOM PROGRAMU

Aktivnosti u okviru dijela Socijalnog programa “Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja” ima u fokusu ranu identifikaciju, ranu intervenciju i palijativno djelovanje u korijenu  nastanka ponašajnih problema maloljetnika. Za realizaciju predmetnih aktivnosti je zadužena Kantonalna javna ustanova “Odgojni centar Kantona Sarajevo”.

Ciljevi ovih aktivnosti su:

• uspješna integracija korisnika u redovne školske aktivnosti uz prihvatljive obrasce ponašanja u interakciji sa drugim učenicima, • smanjenje broja počinilaca krivičnih i prekršajnih djela i produžavanje trajnosti efekata realizovanih programa iz oblasti sekundarne prevencije na individualnom nivou i

• pružanje direktne savjetodavne pomoći i grupne podrške maloljetnim licima u periodu sekundarne pomoći.

Korisnici ovih aktivnosti su:

• vrlo rizične mlade osobe u koje spadaju oni koji pokazuju veći broj poremećaja u ponašanju, odnosno izrečene su im odgojne mjere, konzumirali su psihoaktivne supstance, seksualno su aktivni bez zaštite i pod rizikom su od izdvajanja iz obrazovnog sistema,

• srednje rizične mlade osobe u koje spadaju eksperimentatori koji pokazuju oblike neprihvatljivog ponašanja povremeno konzumiraju psihoaktivne supstance, seksualno su aktivni i imaju izrečene odgojne mjere usljed neprimjerenog odnosa prema profesorima, vršnjacima ili općenito disciplinskim pravilima škole i

• korisnici usluga Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” po osnovu individualnog preventivnog tretmana.

Zadatak predmetnih aktivnosti je da u svijesti učesnika razvija pozitivan odnos prema radu na način da proces vodi tako da su učesnici u svakom momentu svjesni da pored svoje odgojno-obrazovne uloge, škola ima i važnu socijalizacijsku ulogu u životu mladog čovjeka, te da prelazak iz osnovne škole u srednju školu predstavlja najrizičniji period u smislu otvaranja mogućnosti za pojavu nesređenih odnosa između pojedinca i društvene sredine.

Aktivnosti podrazumijevaju slijedeće:

• aktivnosti koje se odnose na pružanje podrške pojedincima i grupama u školi, kao i njihovom prirodnom okruženju, usmjerene ka prevazilaženju socijalizacijskih prepreka u formiranju ispravnog stava prema obrazovanju kao društveno razvojnoj kategoriji i odnosa prema autoritetu osoba uključenih u proces njihovog obrazovanja i socijalizacije,

• aktivnosti u sklopu djelovanja Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” – Službe za preventivni rad u cilju prepoznavanja maloljetnika koji su pod dejstvom riziko faktora,

• aktivnosti u dijelu praktičnog osposobljavanja studenata završne godine studija za individualni i savjetodavni rad sa korisnicima u oblasti sekundarne prevencije.