Potpisan ugovor za podršku radu Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar“

Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja sa kontinuiranom praksom podrške radu ustanova čiji je fokus rad sa najosjetljivijim kategorijama društva. Jedna od takvih je i Kantonalna javna ustanova „Odgojni centar“ sa kojom je danas potpisan ugovor o realizaciji grant sredstava u iznosu od 5.000 KM.

Ugovor su potpisali pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Tajib Delalić i direktor KJU „Odgojni centar“ Mirsad Pindžo.

„Općina Novi Grad pomaže rad više institucija, bez obzira na nadležnosti, a jedna od njih je i KJU ‘Odgojni centar’. To su institucije koje se bave osjetljivim kategorijama društva, a djeca su jedna od najosjetljivijih. Nadamo se da će ova pomoć biti doprinos stvaranju boljih uslova rada ove institucije“, rekao je Taib Delalić.

KJU „Odgojni centar“ svakodnevno pruža pomoć i podršku maloljetnicima koje na tretman upućuju Općinski sud Sarajevo, KJU Centar za socijalni rad ili škole, ali djecu koja su u riziku prosjačenja i nasilja u porodici. U protekloj godini registrovan je veći broj korisnika, u zavisnosti od vrste programa i tretmana.

„Prema podacima iz decembra 2019. godine u Centru dnevno je boravilo u prosjeku oko 20 maloljetnika koji su na izvršenju sudskih mjera i oko 30 maloljetnika koji su u stanju potrebe“, ističe direktor Mirsad Pindžo, dodajući da rade sa tri grupe korisnika. Prva se odnosi na izvršenje krivičnih sankcija po nalogu suda, druga su djeca u stanju potrebe, odnosno djeca u riziku prosjačenja i nasilja u porodici.Treću grupu čine djeca sa kojima stručni kadar Odgojnog centra preventivno radi po zahtjevu roditelja, škola ili Centra za socijalni rad.

„Donirana sredstva koristimo za nabavku opreme koja će nam dugoročno biti od koristi za rad sa korisnicima. Pokrenuli smo novu službu ‘Dijagnostika i opservacija’ i nadamo se da će ona postati centar ustanove i da ćemo preventivnim radom imati što manje korisnika koji su na izvršenju krivičnih sankcija“, rekao je Mirsad Pindžo.

Rad sa djecom i maloljetnicima je koncipiran kroz planove i programe u kojima su predviđeni i periodi realizacije tretmana, podrška i pomoć se pružaju i dječacima i djevojčicama, a kada je u pitanju činjenje krivičnih djela, ta je pojava prisutnija kod korisnika muškog spola.

Rad sa djecom se realizira na dnevnoj osnovi, a kada je riječ o sudskim mjerama, boravak maloljetnika je preciziran rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, odnosno sudskom presudom koju izriče postupajući sudija za maloljetnike. Drugi vidovi tretmana se realizuju na dnevnoj i na cjelodnevnoj osnovi.

Za djecu i maloljetnike, korisnike usluga Odgojnog centra, koji imaju status učenika škole, svi programi se usklađuju sa školskim obavezama.