Potpisan Protokol o saradnji sa JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u KS

Danas je potpisan Protokol o saradnji sa JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Predmet ovog Protokola je uspostavljanje međusobne saradnje u cilju zajedničkog djelovanja u realizaciji dijela Socijalnog programa, kao skupa mjera i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva, pod nazivom “Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja”.

Projektne aktivnosti “Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja” imaju u fokusu ranu identifikaciju, ranu intervenciju i palijativno djelovanje u korijenu nastanka ponašajnih problema maloljetnika, te će se iste realizovati u periodu važenja ovog Protokola, kroz 20 radionica/predavanja.

Ovim Sporazumom, Odgojni centar se obavezao da će realizovati predmetne radionice/predavanja za učenike srednjih škola na području Kantona Sarajevo, obezbijediti stručne osobe – mentore koji će realizovati radionice/predavanja, te da će izraditi Plan i program radionica/predavanja u skladu sa nastavnim aktivnostima.

Institut će omogućiti uslove za realizaciju saradnje sa srednjim školama na području KS, te afirmativno djelovati u cilju uspješne realizacije Projekta.