Počela realizacija projekta „I ja mogu drugačije“

U okviru realizacije projekta „I ja mogu drugačije“ koji ima za cilj uspostavljanje trajne strukture u lokalnoj zajednici koja će raditi na praćenju pravilnog rasta i razvoja djece i stvaranju adekvatnih uslova za navedeno, Općina Centar Sarajevo putem nadležne Službe za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu u saradnji sa KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ pokreće realizaciju edukativnih predavanja i kreativnih radionica, a teme su slijedeće: „Agresivnost kao uzrok konflikata i načini rješavanja konflikata“ i „Razvijanje vještina komunikacije djece kroz pozitivne modele ponašanja“.

Planirano je da projektom „I ja mogu drugačije“  budu obuhvaćeni učenici IX razreda osnovnih škola sa područja općine Centar, u cilju educiranja istih o uzročno – posljedičnim vezama ispoljavanja neprihvatljivih oblika ponašanja. Implementacijom navedenog projekta će se pružiti mogućnost učenicima da spoznaju koja se ponašanja smatraju neprihvatljivim i koje su sankcije za takve oblike ponašanja. Nadalje, učenicima će se predočiti vještine nenasilnog komuniciranja i alternativnih oblika reagovanja na nasilje. Rad sa učenicima će se usmjeriti na razvijanje i poticanje ka ispoljavanju pozitivnih osobina i modela ponašanja.

Projekat „I ja mogu drugačije“ će se implementirati u prostorijama osnovnih škola sa područja Općine Centar, u skladu sa planiranim aktivnostima. Prva radionica počela je OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“.