Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizuje cjelodnevni i poludnevni boravak, te doprinosi obezbjeđivanju brige i zaštite djece i maloljetnika uzrasta do 18 godina, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i djeci koja su izložena rizicima koji onemogućavaju njihov noramalan rast i razvoj.

Djeca starosne dobi do 6 godina borave u pratnji roditelja, dok se na cjelodnevni boravak zbrinjavaju djeca/maloljetnici dobne uzrasti od 8 do 18 godina.

Kantonalni Centar za socijalni rad kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, Rješenjem može odlučiti o smještaju djeteta/maloljetnika u Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe i bez pristanka roditelja, a koji može trajati najduže dva mjeseca.

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizuje stručna predavanja i radionice koje imaju za cilj preventivno djelovanje na uzroke negativnih pojava koje utiču na normalan rast i razvoj djece.