Služba za opšte i zajedničke poslove

Služba za opšte i zajedničke poslove organizira i vodi cjelokupno materijalno i finanasijsko poslovanje Ustanove, vodi poslovne knjige, prati i analizira prihode Ustanove po svim osnovima, izrađuje planove prihoda i rashoda, vodi blagajničko poslovanje i druge poslove iz domena finansijsko-računovodstvenog poslovanja, obavlja normativne poslove, stara se o primjeni zakona i drugih propisa, te normativnih akata Ustanove, vodi personalnu evidenciju radnika i drugu evidenciju iz oblasti rada, vodi stručno operativne poslove vezano za postupke javnih nabavki, obavlja sve poslove vezano za oblast radnih odnosa, obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Ustanove, stara se o tehničkoj ispravnosti, logističkom i tehničkom obezbjeđenju Ustanove, brine o kompletnom održavanju objekta, organizuje rad kuhinje, evidentira posjetioce i brine o održavanju higijene objekta.