Prezentacija – Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2023-2030. godina

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pokrenulo proces javnih konsultacija o Strategiji razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2023-2030. godina, koji se realizira u periodu od 04.07. do 04.08.2023. godine.

Riječ je o veoma značajnom strateškom dokumentu koji nastoji sistemski i dugoročno definirati ključne strateške ciljeve i prioritete djelovanja, kao i mjere za njihovo realiziranje u sistemu socijalne i dječje zaštite u Federaciji BiH s posebnim fokusom na smanjenje siromaštva i ublažavanje posljedica siromaštva, osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginaliziranih pojedinaca i skupina, te jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta pod kojima se prvenstveno podrazumijevaju centri za socijalni rad i općinske službe socijalne zaštite.

Prezentaciji su ispred KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” prisustvovale Aldijana Čekić, šefica Službe za dijagnostiku i opservaciju i Dženita Šošić, šefica Službe za resocijalizaciju.