Odluke

2022. godina

11.10.2023. – Odluka Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan KJU “Odgojni centar KS” za 2023. godinu

09.12.2022. – Odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

27.10.2022. Odluka U.O. – Donošenje Izmjena i dopuna Finansijskog plana KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo za 2022.godinu

27.09.2022. – Odluka U.O. – Usvajanje Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u KJU Odgojni centar KS”

28.07.2022. – Odluka UO – Usvajanje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana KJU “Odgojni centar KS” za period 01.01.-30.06.2022.godine

25.05.2022. – Odluka U.O. – Usvajanje Izvještaja o izvršenju Finansijskog  plana KJU “Odgojni centar KS” za period 01.01.-31.03.2022.godine

25.05.2022. – Odluka U.O. na Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u KJU “Odgojni centar KS” 

14.04.2022. – Odluka U.O. –  Ocjena za rad direktora za 2021.godinu

14.04.2022. – Odluka U.O. –  Izvjestaj o radu UO za 2021.godinu

14.04.2022. – Odluka U.O.  Izvjestaj o radu direktora za 2021.godinu

14.04.2022. – Odluka U.O. –  Izvjestaj o poslovanju za 2021.godinu

30.03.2022. – Odluka U.O. – Plan javnih nabavki KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” za  2022.godinu

30.03.2022. – Odluka U.O. – Program rada KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” za 2022.godinu

2021. godina

08.12.2021. – Odluka – Izmjene i dopune Finansijskog plana KJU “ODgojni centar Kantona Sarajevo” za 2021. godinu

08.12.2021. – Odluka – Izmjene i dopune Plana javnih nabavki KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo za 2021. godinu

23.11.2021. – Odluka U.O. – Periodični Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana KJU “Odgojni centar KS” za period 01.01.-30.09.2021.godine

23.11.2021. – Odluka U.O. – Periodični Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana KJU “Odgojni centar KS” za period 01.01.-30.06.2021.godine

12.10.2021. – Odluka U.O. – Imenuje se  Kerla Midhat, magistar komunikoloških nauka, za direktora KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

12.10.2021. – Odluka U.O. – Zuko Elmedin razrješava se dužnosti v.d. direktora KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

29.09.2021. – Odluka Skupštine KS – Saglasnost na Program rada i Finansijski plan KJU “Odgojni cntar KS” za 2021.godinu

06.09.2021. – Odluka U.O. – Imenovanje Komisije za utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa

06.09.2021. – Odluka U.O. – Raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora KJU “Odgojni centar KS”

17.05.2021. – Odluka Vlade KS o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora KJU “Odgojni centar KS” o razrješenju direktora KJU “Odgojni centar KS” od 12.05.2021.godine

30.04.2021. – Odluka N.O. – Izvjestaj o radu Nadzornog odbora KJU “Odgojni centar KS” za 2020.godinu

30.04.2021. – Odluka N.O. – Izvještaj o poslovanju – Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju KJU “Odgojni centar KS” za 2020.godinu

30.04.2021. – Odluka U.O. – Imenovanje vršioca dužnosti direktora KJU “Odgojni centar KS”

30.04.2021.- Odluka U.O. – Razrješenje direktora KJU “Odgojni centar KS” na osnovu ličnog zahtjeva imenovanog

30.04.2021. – Odluka U.O. – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta KJU “Odgojni centar KS”

30.04.2021. – Odluka U.O. – Izvještaj direktora KJU “Odgojni centar KS” za 2020.godinu

30.04.2021. – Odluka U.O. – Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020.godinu

30.04.2021. – Odluka U.O. -Plan javnih nabavki KJU “Odgojni centar KS” za 2021.godinu

30.04.2021. – Odluka U.O. – Finasijski plan KJU “Odgojni centar KS” za 2021.godinu

30.04.2021. – Odluka U.O. – Program rada KJU “Odgojni centar KS” za 2021.godinu

2020. godina

18.08.2020. – Odluka N.O. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za period 01.01.-30.06.2020.godine

04.08.2020. – Odluka U.O. – Pravila o izmjeni Pravila  KJU Odgojni centar KS

02.06.2020. – Odluka U.O. – Izmjene i dopune Finansijskog plana KJU Odgojni centar KS

02.06.2020. – Odluka UO- Pravilnik o prijemu i koristenju sredstava donacija i priloga pravnih i fizickih lica u KJU Odgojni centar KS

30.04.2020 – Odluka UO- Plan javnih nabavki KJU Odgojni centar KS

23.04.2020. – Odluka UO- Periodični izvještaj o izvrsenju Budzeta KS za period 1.1. – 31.3.2020.godine

22.04.2020. – Odluka N.O. Periodicni izvjestaj o izvrsenju Budzeta za period 1.1.-31.3.2020. godine

18.03.2020. – Odluka U.O. o izvrsenju Budzeta KS (IV kvartal) za period 1.1.-31.12.2019.

28.02.2020. – Odluka UO – Izvještaj o radu Upravnog odbora

28.02.2020. – Odluka UO – Izvještaj o radu direktora Ustanove

27.02.2020. – Odluka NO – Izvještaj o poslovanju za 2019.godinu

27.02.2020. – Odluka NO – Izvještaj Nadzornog odbora za 2019.godinu

2019. godina

27.12.2019. – Odluka UO- Pravilnik o strucnom obrazovanju i usavrsavanju radnika

27.12.2019. – Odluka UO- Program rada KJU Odgojni centar KS za 2020

27.12.2019. – Odluka UO- Finansijski plan KJU ODgojni centar KS za 2020.godinu

17.12.2019. – Odluka UO – Pravilnik o koristenju sluzbenih telefona

17.12.2019. – Odluka UO – Pravilnik o koristenju videonadzora i alarmnih sistema

17.12.2019. – Odluka UO – Pravilnik o radu sa unutrašnjom org.i sistem. radnih mjesta

17.12.2019. – Odluka UO – Pravilnik o uslovima i nacinu koristenja sl.vozila

17.12.2019. – Odluka UO – Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019.godinu

11.11.2019. – Odluka UO- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika

04.11.2019. – Odluka U.O. – Saglasnost za kupovinu kombija

17.10.2019. – Odluka UO- Pravilnik o postupku javnih nabavki u KJU Odgojni centar KS

17.10.2019. – Odluka UO- Pravilnik o kacelarijskom i arhivskom poslovanju

19.09.2019. – Odluka UO – Izmjene i dpoune Plana javnih nabavki za 2019.godinu

19.09.2019. – Odluka UO Pravilnik o prijemu i otpusu maloljetnika u KJU Odgojni centar KS

18.06.2019. – Odluka UO Pravila o izmjenama Pravila KJU Odgojni centar KS

 

18.05.2017.Odluka-UO-Pravila o izmjenama i dopunama Pravila KJU Disciplinski centar za maloljetnike